Kobus Personeel & Organisatie
Kobus Personeel & Organisatie

Privacy Statement

 Kobus Personeel & Organisatie B.V.

Kobus Personeel & Organisatie B.V., verder ‘Kobus P&O’ statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2991 LN) Barendrecht, aan Koopliedenweg no. 20, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Kobus P&O hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Kobus P&O heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Kobus P&O behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Kobus P&O u inzicht hoe wij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

Website:                        http://kobusbv.nl
Adres:                            Koopliedenweg no. 20 te (2991 LN) Barendrecht
Telefoonnummer:       0180 – 626 122
E-mail:                           contact@kobusbv.nl

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kobus P&O verwerkt uw persoonsgegevens doordat u c.q. uw organisatie (bron van (persoons)gegevens) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt, waarbij deze gegevens noodzakelijk zijn voor het aangaan en ter uitvoering van de overeenkomst dan wel middels uw (expliciete) toestemming worden verwerkt (u kunt uw toestemming op elk moment intrekken) of noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

U bent niet verplicht alle gevraagde gegevens aan ons te verstrekken, echter kan het niet (volledig) verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens gevolgen hebben voor de uitvoering van de overeenkomst en diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij afhankelijk van uw specifieke situatie, mogelijk, verwerken:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Moedertaal c.q. spreektaal;
 • Zorgverzekering;
 • Legitimatienummer, legitimatiesoort, geldigheidsdatum legitimatiebewijs, legitimatiebewijs;
 • Burgerservicenummer, Nationaliteit, geslacht, geboorteplaats;
 • Bankgegevens;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Overige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website)bezoekers c.q. betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@kobusbv.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Kobus P&O verwerkt uw persoonsgegevens om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen voor de volgende doelen:

 • Arbeidsbemiddeling;
 • Salarisadministratie;
 • Personeelsadministratie en -management;

Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving. Kobus P&O verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kobus P&O neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kobus P&O bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kobus P&O verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst aan andere entiteiten van Kobus P&O, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Kobus P&O diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens . Tevens delen wij uw persoonsgegevens in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals eerder genoemd.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Kobus P&O heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kobus P&O blijft verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kobus P&O gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kobus P&O en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@kobusbv.nl Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vragen, opmerkingen of klachten
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Kobus P&O, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via contact@kobusbv.nl of het hierboven vermelde postadres. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0180 – 626 122

Kobus P&O wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kobus P&O neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een (vermoedelijk) datalek, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 0180 – 626 122 of via contact@kobusbv.nl

Wijzigingen

Kobus P&O behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Kobus P&O en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.